• Taal

Lees meer: Nederlands / communicatie

30 oktober 2023

Een goede taalvaardigheid is geen garantie voor een ho-diploma, maar speelt wel een grote rol in het behalen van studiesucces. Dit vormde aanleiding om de vakinhoudelijke aansluiting op het gebied van Nederlands op te pakken binnen het samenwerkingsverband. Tijdens conferenties in het kader van onze samenwerking bleek dat er over en weer veel onbekendheid is over de onderwijsprogramma’s van Nederlands/communicatie in het vo en het ho.

'Vo-hbo: dat is andere taal'
Daarom heeft de themagroep Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie als eerste het boek: ‘Vo-ho: dat is andere taal!’ geschreven. Docenten Nederlands/communicatie die werkzaam zijn in het vo en ho van de regio Rijnmond/Drechtsteden, kunnen met de informatie uit dit boek hun lesprogramma’s beter op het vervolg-/toeleverend onderwijs aan laten sluiten.

Rotterdams Nederlands in het vo en Rotterdams Nederlands in het hbo
Om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het vak Nederlands in de bovenbouw van de havo is aan scholen in de regio Rijnmond/Drechtsteden in het schooljaar 2016-2017 een vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in het rapport: Rotterdams Nederlands in het vo. Een vergelijkbaar onderzoek heeft binnen het hbo plaatsgevonden en de uitkomsten zijn opgenomen in Rotterdams Nederlands in het hbo.

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!'
Vervolgens is de publicatie 'Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!' geschreven waarin de formulering van een taalbeleid wordt beschreven dat zich richt op de aansluiting vo-hbo. Onderbouwd wordt dat een gedegen taalbeleid vervlochten is in de vakinhoud en het curriculum en ondersteund wordt door passende docentenvaardigheden en professionalisering. Met de checklists is het voor elke schoolleider, beleidsmaker of -adviseur, taal(beleids)coördinator of docent die lesgeeft in het vo of hbo mogelijk om in kaart te brengen hoe het gesteld is met het taalbeleid.

Daarna volgen nog veel publicaties o.a.:

Beide notities geven aanbevelingen om de drempel te verkleinen tussen vo en hbo wat betreft leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via samenwerkingvo-ho@hr.nl