Samenwerkingsverband

Sa­men­wer­kings­ver­band

Het samenwerkingsverband vo-ho wil een bijdrage leveren om de gelijke kansen van jonge mensen te bevorderen en richt zich specifiek op de overgang van vo-ho in het onderwijs, omdat daar de kansarme leerlingen en studenten het meest kwetsbaar zijn. Daarbij zetten we in op het vormen van verbindingen met alle partijen in de regio Rijnmond/Drechtsteden. Met als doel dat de leerling en student in de klas de verbinding zal merken.

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband vo-ho 010, foto van de stad Rotterdam

Sa­men wer­ken aan een be­te­re aan­slui­ting

De noodzaak om samen te werken om de aansluiting vo-ho te verbeteren is nog steeds groot in de Rotterdamse regio. Het overgrote deel van de instroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs is afkomstig uit de directe regio. Hiervan is een groot deel niet succesvol,  ongeveer een derde van deze instroom valt uit of switcht van opleiding. Vaak gaat talent verloren door een verkeerde aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs en wordt het potentieel van de jongeren niet volledig benut. In dat kader werkt het ho en het vo samen in het samenwerkingsverband.
 Het verbeteren van de aansluiting en de noodzaak hiervan wordt onderschreven in de diverse strategische agenda’s die de afgelopen jaren verschenen zijn van zowel OCW, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen. 

Het samenwerkingsverband vo-ho 010, foto van de stad Rotterdam

Sa­men wer­ken aan een be­te­re aan­slui­ting

De noodzaak om samen te werken om de aansluiting vo-ho te verbeteren is nog steeds groot in de Rotterdamse regio. Het overgrote deel van de instroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs is afkomstig uit de directe regio. Hiervan is een groot deel niet succesvol,  ongeveer een derde van deze instroom valt uit of switcht van opleiding. Vaak gaat talent verloren door een verkeerde aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs en wordt het potentieel van de jongeren niet volledig benut. In dat kader werkt het ho en het vo samen in het samenwerkingsverband.
 Het verbeteren van de aansluiting en de noodzaak hiervan wordt onderschreven in de diverse strategische agenda’s die de afgelopen jaren verschenen zijn van zowel OCW, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen. 

Waar staan we voor?

“Onze school/opleiding ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en ho om leerlingen/studenten dusdanig op te leiden en te begeleiden dat ze in staat zijn succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en uiteindelijk op de arbeidsmarkt. We bereiden de leerlingen in het vo goed voor op de overstap naar het ho en in het ho sluiten we goed aan op het vo voor een soepele overgang. Dat doen we door structureel aandacht te besteden aan de aansluitingspijlers: loopbaanontwikkeling en - begeleiding, vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting en aan monitoring van studiesucces. Hierbij is kennisdeling en samenwerking tussen het vo en ho waardevol en noodzakelijk ter verbetering van de wederzijdse invulling van het onderwijs.”

Waar staan we voor?

“Onze school/opleiding ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en ho om leerlingen/studenten dusdanig op te leiden en te begeleiden dat ze in staat zijn succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en uiteindelijk op de arbeidsmarkt. We bereiden de leerlingen in het vo goed voor op de overstap naar het ho en in het ho sluiten we goed aan op het vo voor een soepele overgang. Dat doen we door structureel aandacht te besteden aan de aansluitingspijlers: loopbaanontwikkeling en - begeleiding, vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting en aan monitoring van studiesucces. Hierbij is kennisdeling en samenwerking tussen het vo en ho waardevol en noodzakelijk ter verbetering van de wederzijdse invulling van het onderwijs.”

Onze part­ners

Op 10 november 2016 hebben de samenwerkingspartners hun commitment voor samenwerking geformaliseerd door het ondertekenen van een convenant met daarin afspraken over deelname aan de samenwerking en implementatie van de producten en activiteiten die binnen de samenwerking ontwikkeld zijn. Alle regionale scholen, inmiddels ruim 60 vo-scholen, de Rotterdamse hbo-instellingen (Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool) en Erasmus Universiteit Rotterdam (sinds 2019) zien het belang van samenwerking in en hebben getekend.

Onze part­ners

Op 10 november 2016 hebben de samenwerkingspartners hun commitment voor samenwerking geformaliseerd door het ondertekenen van een convenant met daarin afspraken over deelname aan de samenwerking en implementatie van de producten en activiteiten die binnen de samenwerking ontwikkeld zijn. Alle regionale scholen, inmiddels ruim 60 vo-scholen, de Rotterdamse hbo-instellingen (Codarts, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool) en Erasmus Universiteit Rotterdam (sinds 2019) zien het belang van samenwerking in en hebben getekend.

Publiek tijdens een conferentie van het samenwerkingsverband aansluiting vo-ho 010

Con­fe­ren­ties en bij­een­kom­sten

Het samenwerkingsverband vo-ho organiseert regelmatig conferenties en bijeenkomsten die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs in de regio Rotterdam. Deze evenementen bieden een platform voor docenten, onderwijsprofessionals en andere belanghebbenden om inzichten te delen, uitdagingen te bespreken en samen te werken aan oplossingen.

Publiek tijdens een conferentie van het samenwerkingsverband aansluiting vo-ho 010

Con­fe­ren­ties en bij­een­kom­sten

Het samenwerkingsverband vo-ho organiseert regelmatig conferenties en bijeenkomsten die gericht zijn op het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs in de regio Rotterdam. Deze evenementen bieden een platform voor docenten, onderwijsprofessionals en andere belanghebbenden om inzichten te delen, uitdagingen te bespreken en samen te werken aan oplossingen.